تبلیغات
بانک بذر - دانلود نرم افزار PAST و راهنمای انگلیسی
 
نوشته شده توسط : مسلم رستم پور

نرم افزارPAST

این نرم افزار توسط هامر و همکاران در سال 2001 ساخته شد و مخففPalaeontological Statistics است و بیشتر برای مطالعات پالئواکولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. توسط این برنامه می توان اندازه گیری شاخص های تنوع، طبقه بندی و رسته بندی گیاهی را نیز انجام داد.

دانلود نرم افزار PAST


دانلود راهنمای نرم افزار PAST

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

راهنمای کلی

تحلیل خوشه ای

:: مرتبط با: بانک نرم افزار ,
تاریخ انتشار : دوشنبه 29 آبان 1391 | نظرات ()