تبلیغات
بانک بذر - کتاب بوم شناسی بذر (فنر و تامپسون، 2005)
 
نوشته شده توسط : مسلم رستم پور

 

معرفی کتاب بوم شناسی بذر

 

تحقیقات اخیر در زمینه علوم بذر سبب دگرگونی درک ما از بسیاری جنبه‌های اکولوژی بذر به خصوص پراکنش، ذخیره‌شدن در خاک و نقش اکولوژیکی خفتگی بذر شده است. همچنین به میزان زیادی معلوم شده است که باززایی از بذر اثرات شگرفی بر تنوع و ترکیب جوامع گیاهی دارد؛ به نظر می‌رسد اکولوژی بذر هیچ گاه به این اندازه در روند کلی اکولوژی گیاهی مطرح نبوده است.

باززایی از بذر دربردارنده گستره وسیعی از مفاهیم اکولوژیکی جالب توجه امروزی، از راهبردهای زادآوری تا حفظ تنوع گونه‌ای است. گرده‌افشانی، پراکنش بذر و شکار بذر همگی بینش‌های شایان توجهی درباره تکامل تعامل‌های گیاه جانور ارائه می‌دهند. موازنه‌های بی‌شمار مورد مواجهه (برای مثال بین اندازه و تعداد بذور، زادآوری زودهنگام کاهش‌یافته در مقایسه با باروری تاخیری پربار، جوانه‌‌زنی زودهنگام با خطر زیاد در برابر جوانه‌زنی دیرهنگام ایمن‌تر و غیره) فرصت‌هایی برای تحقیقات نظری و مدل‌سازی فراهم می‌آورند

فهرست مطالب

پیشگفتار

1. دوره های زندگی، راهبردهای زادآوری و تخصیص

2. مخاطرات پیش از پراکنش

3. پراکنش بذر

4. بانک بذر خاک

5. خفتگی بذر

6. جوانه‌زنی

7. مخاطره‌های پس از پراکنش

8. استقرار دانه‌رست

9. بازه‌ها، بازاریابی و تنوع

منابع

واژه‌نامه

نمایه

بوم‌شناسی بذر

گیاهان چه تعداد بذر تولید كنند و بذر به چه میزان بزرگ باشد؟ گیاه چند وقت یك‌بار می‌بایست بذر تولید نماید؟ چرا و تا چه حدودی بذور پراكنده می‌شوند و تأثیر آن بر تنوع و تركیب پوشش‌های گیاهی چگونه است؟ اینها از جمله پرسش‌های مطرح شده در این بررسی گسترده نقش بذر در اكولوژی گیاهان است. نویسندگان با پرداختن به جنبه‌های بوم‌شناسی بیولوژی بذر، با بررسی راهبردهای زادآوری در گیاهان دانه‌دار مطلب را شروع و با توصیف چرخه‌های زندگی در ادامه، رسیدگی بذر، پراكنش، ذخیره شدن در خاك، خفتگی، جوانه‌زنی، استقرار دانه‌رستی و بازرویی در مزارع را مورد بررسی قرار داده‌اند.

در این كتاب با استفاده از گستره وسیعی از مفاهیم عمومی مربوط به اكولوژی گیاهی به بازتاب نقش محوری مطالعه اكولوژی بذر در روشن‌سازی بسیاری از جنبه‌های زیر‌بنایی كاركرد جوامع گیاهی پرداخته است.

 

 نویسندگان:

مایكل فنر؛ مدرس ارشد اكولوژی دانشكده علوم بیولوژیكی دانشگاه ساتهمتون انگلستان

كن تامپسون؛ محقق و مدرس ارشد دانشگاه علوم جانوری و گیاهی دانشگاه شیفیلد انگلستان


مترجم:

سیدكریم موسوی؛ عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه‌پزشكی مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی لرستان

 

ناشر:

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

لینک دانلود کتاب انگلیسی بوم شناسی بذر:
:: مرتبط با: بانک کتاب ,
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 اسفند 1390 | نظرات ()