تبلیغات
بانک بذر - تعریف بانک بذر خاک
 
نوشته شده توسط : مسلم رستم پور

تعریف بانک بذر خاک

بانک بذر عبارتست از:بذور زنده ولی جوانه نزده گیاهان که می­توانند برای چندین سال تا چندین دهه در زیر خاک باقی بمانند و تا زمانی که شرایط محیطی برای جوانه­زنی مناسب باشد در حالت خواب بسر می­برند (سیمپسون و همکاران، 1989).

بانک بذر به عنوان منبعی از بذور زنده موجود در درون و روی سطح خاک (روبرتز، 1981)و لاشبرگ همراه (سیمپسون و همکاران، 1989)، که قابل جایگزینی با گیاهان بالغ است (بیکر، 1989) تعریف می­شود.

بانک بذر خاک به عنوان تعداد، تراکم و ذخیره بذور زنده در خاک در یک مدت مشخص که معرف پوشش گیاهی موجود در یک منطقه می­باشد تعریف می­گردد (دی ویلیرز و همکاران، 2003).

ساگر و مورتیمر (1976)بانک بذر خاک را به عنوان منبعی از بذور زنده یا قلمه­های رویشی تعریف می­کنند که در خاک وجود دارند و قادرند پوشش گیاهی طبیعی را بازسازی کنند.

پویانی و جانسون (1989)بانک بذر خاک را به عنوان منبعی از بذور زنده، میوه­ها، غده­ها و سایر اندام­های زایشی گیاه در خاک تعریف می­كنند.

لک و همکاران (1989)بانک بذر خاک را مجموعه­ای از بذور می­داند که هنوز جوانه نزده و امکان جایگزینی گونه­های گیاهی یکساله و چندساله را دارند.

در دانشنامه اکولوژی و مدیریت محیط زیست، کلوو (1998)بیان می­کند که بانک بذر به عنوان روشی مفید برای حفاظت از گونه­های گیاهی که بذورشان مناسب برای ذخیره دراز مدت هستند تعریف می­شود.

بانك بذر در واقع حافظه­ای در خاک است (کاورز، 1995)كه تحولات موجود در هر منطقه را ذخیره می­كند و بیانگر نوع پوشش گیاهی پیشین آن منطقه بوده و معرف ساختار جامعه گیاهی آینده آن است (فیشر و همکاران، 2009).
:: مرتبط با: مطالب علمی ,
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 اسفند 1390 | نظرات ()